مصاحبه با حسام آرمندهی موسس و مدیر کنونی کافه بازار در هشتمین استارتاپ ویکند تهران

حسام آرمندهی از مؤسسان کافه بازار و مدیر کنونی آن به عنوان مربی در هشتمین استارتاپ ویکند تهران حضور داشت.

این استارتاپ ویکند ۴ تا ۶ تیر ماه در دانشگاه شریف برگزار شد.

مصاحبه با حسام آرمندهی موسس و مدیر کافه بازار

شما می توانید فیلم این مصاحبه را از اینجا ببینید.